نامامتیاز روزامتیاز کل
سمیرا رضایی11
راضیه محمدی00
مریم نعمتی00
زهرا ابراهیمی00
معصومه شریفی زاده00
سید مرتضی موسوی00
ام البنین یوسفی00
کریمه ابراهیمی00
فاطمه فصیحی22
فاطمه بستانی22
رحیمه رضایی22
مجتبی فصیحی00
شکیبا کابلی22
زینب جعفری00
طاهره جلالی00
محدثه رضایی00
سیما قدیری00
امین جوادی00
سیما غلامی00
زهرا بربری00
حمیرا ولایتی33
ریحانه جعفری00
مهناز احمدی00
معصومه احمدی00
مرضیه محمدی00
زهرا احمدی00
فاطمه جعفری00
عاطفه حیدری00
زهرا حیدری00
محمد حسین احمدی00
مریم رضایی00
مرتضی مددی00
ابراهیم حسین پور33
مهدی سیفی00
حمید ناصری00
حسنا فراش00
زهرا صفاری00
فاطمه حجتی00
صادق صادقی11
احمد موسوی00
زهرا نیازی00
خدیجه احمدی00
مریم رضایی00
مصطفی حسینی00
نرگس یعقوبی00
فاطمه سادات موسوی00
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000